วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ทัพเรือภาคที่ 2 ผนึกกำลังร่วมกับ จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์และยานพาหนะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ ตลอด 24 ชั่วโมง

30 ต.ค. 2019
760

วันที่ 30 ต.ค. 62  ที่สถานีการบินฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง กองกำกับการ 7 กองบังคับการ ตำรวจน้ำ ประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลา สมาคมร่วมใจกู้ภัยอำเภอเมืองสงขลา  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 2 รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 2 ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ตามที่กองทัพเรือจะมอบหมายเพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติโดยมีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งทางบก ทางทะเลและชายฝั่ง ด้านอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการก่อนเกิดเหตุ  ขั้นการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุและขั้นการฟื้นฟูบูรณะภายหลังเกิดเหตุ

ปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เริ่มเข้าสู่ห้วงฤดูมรสุม คลื่นลมแรง  ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติได้ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้มีความพร้อมและมั่นใจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดพิธีตรวจความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ได้อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการเตรียมการให้ความช่วยเหลือทางบกในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง มีหน่วยรับผิดชอบคือ นบภ.ต่างๆ ในทัพเรือภาคที่ 2 โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้การช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย กำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือภาคที่ 2 ทั้งหมดและเครื่องมือแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเครื่องมือของทาง ปภ. จังหวัดในการสนับสนุนให้การช่วยเหลือ ในส่วนของพื้นที่ทางทะเล ฝั่งทะเลอ่าวไทย เกาะแก่งต่างๆ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงถึงจังหวัดนราธิวาส มีหน่วยรับผิดชอบ คือ กำลังทางเรือของทัพเรือภาคที่ 2 ประกอบด้วย เรือจำนวน 13 ลำ อากาศยานจำนวน 3 เครื่อง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 มีเรือจำนวน 10 ลำ

ทั้งนี้หากมีเหตุประสบภัย ไม่ว่าเป็นเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่น ๆสามารถแจ้งมายังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 074-325804 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา โทรศัพท์หมายเลข 074-316380-4  ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา