วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ทม.คอหงส์ ร่วมโครงการประชุมทางวิชาการฯ อพ.สธ. จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยนายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล นายชัยวัฒน์ โพธิพงศา รองปลัดเทศบาล นำคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 เพื่อนำเสนอผลงาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองคอหงส์ได้จัดบูธแสดงนิทรรศการฯ ให้หน่วยงาน ประชาชน และผู้ที่สนใจได้ชม พร้อมตอบข้อซักถามในผลงานที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เข้าร่วมโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่