วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ทม.คอหงส์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศพด.

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 จากนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

และได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.อ. สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ส่งมอบโล่และประกาศเกียรติคุณดังกล่าวให้ทางหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์ความสำเร็จและความภาคภูมิใจในครั้งนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้