วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ทม.คอหงส์เข้ารับมอบโล่ฯ อปท.ที่ผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยนายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล และนายชัยวัฒน์ โพธิพงศา รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีการรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2566″ โดยเทศบาลเมืองคอหงส์ได้รับรางวัล ในระดับทองแดง และร่วมประชุมเรื่องการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนดำเนินงานเมืองสุขภาพดี ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยในครั้งนี้เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้เข้าร่วมเพื่อขอรับการประเมิน เนื่องจากกรมอนามัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่เขตเมือง พื้นที่พิเศษ (กลุ่มเปราะบาง ชายขอบ แรงงานข้ามชาติ) มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี ทั้งการพัฒนานโยบายและแผนงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบูรณาการความร่วมมือแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ