วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ทม.คอหงส์ประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายนายชัยวัฒน์ โพธิพงศา รองปลัดเทศบาล นายปิยะ แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีนางมัทนา ชินอนาฉายอรุณ ประธานพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ กลุ่มพัฒนาสตรี ได้แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 และในส่วนของราชการโดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้แจ้ง เรื่องความคืบหน้าการขอรับเงินอุดหนุน จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี, เรื่อง โครงการลดขยะอินทรีย์ ลดโรค, เรื่องการสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM และเรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ ห้องประชุม Meeting Room 401 เทศบาลเมืองคอหงส์