วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ทม.คอหงส์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทน.หาดใหญ่เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนไปพัฒนางานกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้พลตำรวจโท นพดล เผือกโสมณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และคณะ

โดยในวันนี้ศึกษาดูงานในเรื่อง การจัดสวัสดิการชุมชน (กองทุนสัจจะวันละบาท) ความเป็นมาของกองทุน การแก้ไขปัญหา กรอบแนวคิดในการทำงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนและกระบวนการดำเนินงานต่างๆไปพัฒนางานกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ให้มีความชำนาญ มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์