วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ทม.คอหงส์จัดกิจกรรม “เยี่ยมบ้าน เสริมพลัง วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ” เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพกระบวนการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตรวิถีธรรม

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เยี่ยมบ้าน เสริมพลัง วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ” เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพกระบวนการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตรวิถีธรรม เทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย เทศบาลเมืองคอหงส์

โดยหลังจากพิธีเปิด ได้เคลื่อนคณะไปยังพื้นที่ชุมชนบ้านคลองเตย และชุมชนบ้านคลองเปล เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนในการปลูกโต้วเหมี่ยวเพื่อสร้างเป็นอาชีพ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานจากโครงการสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยการปลูกผักอินทรีย์ สร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน และมอบของขวัญให้ต้นแบบผู้นำชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม คือ

ผู้นำทีมคลองเตย ได้แก่ • คุณวันเพ็ญ ช่วยตั้ง• คุณพรใจ แซ่กิ้ม• คุณวงเดือน ฉันอารี• คุณชม เทพสุวรรณ• คุณอุบล สังข์แก้ว

ทีมคลองร.5 ได้แก่• คุณสุคนธ์ นิลสุวรรณ • คุณพัชรรินทร์ วรรณอริยภรณ์• คุณชโลม อุไรรัตน์• คุณยุวดี ดำปาน

ทีมคลองเปล ได้แก่• คุณพยุบ สังขชาติ• คุณรัตติกาล แสนสนุก• คุณณมลชนก สุวรรณการณ์• คุณสิริอาภาณณ์ สุวรรณการณ์• คุณพงษเทพ สุวรรณการณ์