วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

ทม.คอหงส์จัดกิจกรรมจิบกาแฟแลชุมชน (ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4)เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.อ. สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟแลชุมชน” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี อพม. และกลุ่มแกนนำอาสาสมัครอื่น ๆ ในชุมชน กับเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชนแบบเชิงรุก ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์