วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ทม.ควนลังประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองควนลัง ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองควนลัง ชั้น 3 นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองควนลัง ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองควนลัง ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ประธานกรรมการ, นายสมเกียรติ บัวเหลือง ท้องถิ่นอำเภอหาดใหญ่, นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์, นางสุลีวรรณ ตั่นซู่ เกษตรอำเภอหาดใหญ่, คุณวันเพ็ญ สุวรรณมณี, คุณพิษณุ หลำเบ็ญสะ, คุณโสพล ฉิมนวน ผู้แทนประชาคม กรรมการ, นายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาลเมืองควนลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองควนลัง กรรมการและเลขานุการ, นายอาสมี มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองควนลัง และนางไอลดา นวลศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยที่ประชุมมีมติเพื่อพิจารณาจำนวน 2 ข้อ คือ

1. มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย รายนางสาวเจะร่อฝีอ๊ะ เจะแวดดอเล๊าะ

2. มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามประกาศเทศบาลเมืองควนลัง ตามประกาศลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้มายื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 9,689 คน ซึ่งจะมีการมอบของช่วยเหลือใน วัน เวลา สถานที่ใด จะประกาศให้ทราบในภายหลัง