วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ทน.หาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ ดำเนินการภายใต้โครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ โดยมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นผู้อำนวยการในการบริหารจัดการ ซึ่งแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเตรียมการป้องกันฯ ฝ่ายปฏิบัติการฯ และฝ่ายฟื้นบูรณะ โดยมุ่งเน้นให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงป้องกันก่อนเกิดภัย ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่

1.ลงพื้นที่ “รื้อลอกคู ป้องกันอุทกภัย” เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยระดมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขุดลอกคลอง ปรับภูมิทัศน์คลองสายหลัก กำจัดขยะและวัชพืช พร้อมเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น อาทิ คลองเตย คลองเรียน ซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำฝนไหลเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ รวมถึงการแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมขัง ปัญหาคูระบายน้ำอุดตัน เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น และดำเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต 2.สำรวจ ตรวจสอบความพร้อม ของเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เรือท้องแบน เจ็ทสกี สถานีสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำประจำที่ ตลอดจนจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ

ซึ่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ตรวจติดตามการเตรียมการป้องกันรับมือกับอุทกภัย นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณสะพาน 30 เมตร , ติดตามการบรรจุกระสอบทรายบริเวณสนามกีฬาจิระนคร สำหรับบริการประชาชน , ตรวจความพร้อมของศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จากนั้นเยี่ยมชมบ้านพี่เลี้ยง (ไก่ใต้น้ำ) และพบปะประชาชน บริเวณศาลาบางหัก และซ้อมแผนเผชิญเหตุทางน้ำ บริเวณท่าน้ำท่าทรายบางหัก เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

ในด้านการบริหารจัดการน้ำ สืบเนื่องจากเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนจากรัฐบาล ในการปรับซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเมื่อปีที่แล้ว ทำให้ในปีนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมระบบสั่งการทางไกลสถานีสูบน้ำต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ สามารถดึงข้อมูล สถานะ การทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดและเครื่องจักร โดยสั่งงานเครื่องจักรในสถานีมากกว่าหนึ่งเครื่องในการสั่งครั้งเดียว การประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำสถานี ซึ่งทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำทั้ง 27 สถานี ได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำ เพื่อการตัดสินใจทันท่วงทีได้ดียิ่งขึ้น

3.เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ดังนี้- ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่- พื้นที่เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) และโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) รวมจำนวนที่รองรับผู้อพยพได้ 2,100 คน- พื้นที่เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) รองรับผู้อพยพได้ 700 คน- พื้นที่เขต 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) รองรับผู้อพยพได้ 600 คน- พื้นที่เขต 4 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 รองรับผู้อพยพได้ 120 คน- สถานที่อพยพ กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต รวมจำนวนที่รองรับผู้อพยพได้กว่า 15,240 คน- สถานที่จอดรถ กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต รวมจำนวนที่รองรับรถได้กว่า 10,000 คัน- บ้านพี่เลี้ยง มิติความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลและชุมชน ในการให้ที่พักพิงยามเกิดภัย แบ่งเป็นขนาด M , L , XL , XXL ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต รวมจำนวน 88 หลัง รองรับผู้อาศัยได้จำนวน 1,593 คน

4.เตรียมความพร้อมหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในแต่ละชุมชน ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขต้องเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ รวมจำนวน 140 คน5.จัดเตรียมจุดบริการกระสอบทราย ดังนี้-พื้นที่เขต 1 และเขต 2 จุดบริการ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ (เรือนเพาะชำ) จำนวน 50,000 ถุง -พื้นที่เขต 3 และเขต 4 จุดบริการ ณ สนามกีฬากลางจิระนคร (หลังสนาม) จำนวน 50,000 ถุง 6. จัดเตรียมช่องทางติดต่อและติดตามข้อมูลข่าวสาร และการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้- ศูนย์วิทยุกุญชร โทร 074 – 231149- ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร 074–200005-7 – สายด่วนกุญชร โทร 074-200000- สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 Mhz. โทร 074-200096- Line@ ได้แก่ 1.@hatyaicity 2.Hotline200000 – Facebook1.เทศบาลนครหาดใหญ่ 2.สายด่วนกุญชร200000 เทศบาลนครหาดใหญ่ 3.สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 Mhz. – Website 1.www.hatyaicity.go.th เทศบาลนครหาดใหญ่ 2.www.hatyaicityclimate.org สำหรับเฝ้าระวังน้ำท่วม 3. https://www.hatyaicity.go.th/water_tracking ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาล – Instagram : pr.hatyaicity – Tiktok : @prhatyaicity

– ป้ายเตือนอุทกภัย จำนวน 16 จุด

1.หน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

2.มุมโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

3.หน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

4.หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (โสภนพิทยาคุณานุสรณ์)

5.สะพานข้ามคลองเตย ถนนราษฎร์ยินดี (เยื้อง ธ.ไทยพาณิชย์)

6.สะพานคลองเตย (แยกคิสชาแนล)

7.สะพานตลาดคลองเรียน

8.สะพานคลองเตย (บริเวณร้านเหล็กใต้)

9.สะพานท่าเคียน (ร้านตาชั่งอีสาน)

10.สะพานจันทร์วิโรจน์

11.ศาลาลุงทอง

12.โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

13.สะพานเมตตา

14.สะพานอู่ตะเภา ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

15.สนามชุมชนบางหัก ถนนสาครมงคล

16.แยกอุโมงค์กัลยาณมิตร

“ ซ้อมให้เหมือนจริง เวลาเกิดเหตุจริง จะได้ทำได้เหมือนซ้อม”