วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

ทน.หาดใหญ่ จัดอบรมผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานประกอบการด้านอาหาร ประจำปี 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดอบรมผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานประกอบการด้านอาหาร ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาลด้านอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่