วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ทน.หาดใหญ่จัดกิจกรรมโครงการสูงวัยนครหาดใหญ่ฟิตกายใจเป็นสุข

วันที่ 19 เมษายน 2567 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล นางกัณฑิมา ไพรสนธ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ในโครงการสูงวัยนครหาดใหญ่ฟิตกายใจเป็นสุข ในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย

พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน สังคม ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยตัวแทนผู้สูงอายุ 80 ปี ขึ้นไป -ตรวจคัดกรองสุขภาพด้วย application C – Care -นันทนาการสร้างสุข และกิจกรรมวันเกิด และบรรยายเรื่องคิดบวกกับการวางใจให้เป็นสุขในทุกสถานการณ์ วิทยากรโดย นายสหรัก จันทร์สุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลหาดใหญ่ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่