วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ทน.สงขลา จัดพิธีเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน (กองทุนแม่ของแผ่นดิน) ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ

วันที่ 31 มกราคม 2566 ที่วัดอุทัยธาราม อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน (กองทุนแม่ของแผ่นดิน) ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ โดยมี นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองสงขลา นายสมชาย จันทรประทิน นายดนุพล สุนทรัตน์ และนายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายถาวร บรรจงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชุมชนศาลาเหลืองเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

สำหรับเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน (กองทุนแม่ของแผ่นดิน) ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนเป็นเครื่องมือให้กับชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของประชาชนในชุมชนให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นสิริมงคลสูงสุดสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งเปรียบเสมือนกำลังใจจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับใช้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม เพื่อระดมทุนชุมชน รวมพลังชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยแนวทางสันติวิธี ทำให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วนสำคัญ คือ (1) ทุนศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระราชทรัพย์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ (2) ทุนศรัทธา เป็นเงินที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่อง ด้วยพลังศรัทธา สมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (3) ทุนปัญญา เป็นเงินที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนคิดค้นวิถีการระดมทุนทรัพย์ เพื่อขยายกองทุนให้งอกงามขึ้น จนสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างเพียงพอ