วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ทน.สงขลา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2566

วันนี้ (28 สิงหาคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายวิชากร บัวหอม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2566 โดยมี นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนเชิงรุก (Proactive Local Services Delivery) ด้วยการนำบริการต่าง ๆ ของภาคราชการและเอกชนในพื้นที่ออกสู่ประชาชน และเพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ่อยางอย่างยั่งยืน