วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

ทน.สงขลาจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีนายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet โดยการประชุมฯ จัดขึ้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570