วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ต่อยอดสงขลา ’ไมซ์ซิตี้-สปอร์ตซิตี้’ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

9 องค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดสัมมนาและนิทรรศการ “Towards Songkhla MICE City & Sport City “ต่อยอดสงขลา “ไมซ์ซิตี้” และ “สปอร์ตซิตี้” ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ สร้างกระบวนการขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชน ธุรกิจเอสเอ็มอี เครือข่ายสหกรณ์ โอทอป เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

เวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา หรือ เอสเส็บ (SCEB), สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานจังหวัดสงขลา, หอการค้าจังหวัดสงขลา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส และสมาคมชุมชนสร้างสรรค์ จัดการสัมมนาและนิทรรศการ “Towards Songkhla MICE City & Sport City “ต่อยอด” สงขลาไมซ์ซิตี้และสปอร์ตซิตี้”

โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมปาฐกถา ในหัวข้อ SONGKHLA CONNECT การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลากับยุทธศาสตร์ MICE City และ Sport City

ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ MICE City และ Sport City กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการทำแผนการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ MICE Cityและ Sport City เพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยว จาก “อำเภอหาดใหญ่” จังหวัดสงขลาที่ได้รับประกาศเป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว อันดับที่ 5 รวมถึงจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เจ้าภาพร่วม” กับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ในการจัดการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี พ.ศ.2568

ซึ่งมีเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร/ส่วนหัวหน้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์และกีฬา และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องและผู้นำองค์กรกีฬา ผู้นำภาคประชาสังคมและเยาวชน นักวิชาการและสื่อมวลชน ประมาณ 300 คน

ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนา “ยุทธศาสตร์ MICE City และ Sport City เพิ่มศักยภาพหาดใหญ่-สงขลา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว” โดย คุณภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน),คุณทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ MICE City และ Sport City กับการต่อยอดและสร้างโอกาสการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและธุรกิจ SME โดย ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา,คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา,คุณชณัชา กิระวานิช นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานจังหวัดสงขลา,คุณชนินทร์ สาครินทร์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา,คุณวิฑูรย์ ตันติพิมลพันธ์ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา,คุณประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา,คุณสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการ MICE CITY และ Sport City ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน 50 คน เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อน และร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชน รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เครือข่ายสหกรณ์ และกลุ่มโอทอป ตลอดจนการจัดนิทรรศการ “Towards Songkhla MICE City & Sport City “ต่อยอด” สงขลาไมซ์ซิตี้และสปอร์ตซิตี้” โดยนำเสนอผลงานการจัดงานต่างๆโดยเกี่ยวกับ MICE CITY และ Sport City

นายภูวสิษฏ์ สุขใส นายกสมาคมชุมชนสร้างสรรค์ กล่าวว่า โครงการสัมมนา และนิทรรศการ “Towards Songkhla MICE City & Sport City “ ต่อยอดสงขลา “ไมซ์ซิตี้” และ “สปอร์ตซิตี้” ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในการพัฒนาจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับ MICE City และ Sport City ทั้งด้านกว้างและ ด้านลึก ที่นำสู่การพัฒนาธุรกิจและชุมชนท้องถิ่นเกิดการร่วมคิดและจัดทำแผนการขับเคลื่อน แผนการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น รวมกันทั้งส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาสังคม ผู้นำเยาวชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มโอทอป และภาคประชาสังคม รวมถึงนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา เพื่อต่อยอดนโยบาย MICE City และ Sport City ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสงขลาด้วยการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืนตลอดจน ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างขบวนการรับรู้ ตอกย้ำการที่จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพร่วม จัดการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ ครั้งที่33 ในปี 2568 และการที่อำเภอหาดใหญ่ ได้รับคัดเลือกเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวอันดับที่5 ของประเทศไทย สู่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและรับทราบจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ในการร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์โอกาสการพัฒนาให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง