วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมวีว่า อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง การประสบการณ์การเรียนรู้การคิดคำนวณ (Computational Thinking) และการเขียนโคด (Coding) สำหรับครูปฐมวัย และการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา 

เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 เครือข่ายโรงเรียนเทศบาลนครสงขลา ภายใต้โครงการ THAILAND SCHOOL IMPROVEMENT PROGRAM (T SIP)
สำหรับโครงการฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PCL)