วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ดร.ทิพวรรณ์ พัฒโน ได้รับตำแหน่งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลนครหาดใหญ่