วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

“ชัยสิทธิ์ บุญรังศรี” บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

สุดปลื้ม “นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี” เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น จากวิทยาลัยเทคนิคสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานออกแบบและวางผังอาคารสถานที่ หน่วยซ่อมบำรุงและอนุรักษ์พลังงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยเทคนิคสงขลา จาก นายวิเชฐ ส่องแก้ว รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสงขลา พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเส้นทางสู่อาชีพ ในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมสองทะเล วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ ดีใจ และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ตนเข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. เมื่อปี พ.ศ. 2538-2540 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ที่เปิดรับนักเรียนระดับ ปวช. แต่เดิมจะมีเฉพาะนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น ปัจจุบันยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสงขลา วิทยาลัยแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมและสร้างชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งให้มีความรู้ด้านวิชาชีพไฟฟ้า สอนให้มีวินัย มีความรักความสามัคคีต่อสถาบันและรุ่นพี่รุ่นน้อง

“กราบขอบพระคุณแม่ที่แนะนำให้ผมได้ศึกษายังสถาบันแห่งนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมบ่มเพาะให้เดินในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดจนประสบความสำเร็จในชีวิต และขอขอบใจเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่รัก ห่วงใย ช่วยเหลือกันตลอดมา” นายชัยสิทธิ์ กล่าว