วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

จังหวัดพัทลุง และ ม.ทักษิณ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย “สู้ชนะความจน : บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะนักวิจัยโครงการวิจัย “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาพหุภาคี “สู้ชนะความจน : บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี” ซึ่งภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคมระหว่างจังหวัดพัทลุงนำโดยนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคมในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนจนเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และหาแนวทางในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้คนจนเป้าหมายสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

สำหรับกิจกรรม การสัมมนาพหุภาคี “สู้ชนะความจน : บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี” จัดขึ้นโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความมุ่งมั่นพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น และพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยชุดความรู้จากงานวิจัย อันเกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคณะนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ภายในงานมีกิจกรรมอาทิ

 การอภิปราย “ชนะความจน: บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี” ความจน-ความเหลื่อมล้ำภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแนวโน้มความยากจน ภายใต้พลวัตเศรษฐกิจปัจจุบัน โดย นายจิตเกษม พรประพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเอกชนกับการแก้ไขปัญหาความยากจน โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)พลัง ววน. กับการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)สถานการณ์ความยากจน ปัญหาและทางออก โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

 ประสิทธิผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 20 จังหวัด แนวคิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRA) และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

         ประชุมกลุ่มย่อย “สถานการณ์ภาพรวมรายภาค การดำเนินงาน ทางออก และการรับมือกับสภาพปัญหาในอนาคต” ตามบริบทพื้นที่ และกลยุทธ์การขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัด SRA แบบบูรณาการ