วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ของนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ในการประชุมสภาเทศบาล เมืองคอหงส์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมพญาหงส์ นายนที เรณุมาศ ประธานสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เมืองคอหงส์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ของนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ในวาระที่เข้ารับในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทั้งนี้โดยมีแนวคิด “เทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ สู่เมือง SMART CITY” และ

กำหนดเป็นแนวนโยบายในการบริหารงานคือ1.พัฒนาด้วยระบบการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน2.พัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน3.พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ5.ส่งเสริมด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้รายละเอียดฉบับเต็มของนโยบาย ทุกท่านสามารถดูได้จาก >> shorturl.at/evDKT หรือสแกน QR CODE (ในรูปแรกของอัลบั้ม)