วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ครุฯ มรภ.สงขลา ผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้านคณิตศาสตร์และศิลปะ ประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัย แก้ปัญหาขาดแคลนครูใน รร. ขนาดเล็ก

คณะครุฯ มรภ.สงขลา ผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้านคณิตศาสตร์และด้านศิลปะ ใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัย หวังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้านอ่าน เขียน และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการสนับสนุนสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV กิจกรรมการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ด้านคณิตศาสตร์และด้านศิลปะ รวม 10 ตอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมด้านการอ่าน การเขียน และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ตลอดจนพัฒนานักศึกษาครูให้มีศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับเป็นครูในอนาคต และพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ผ่านกิจกรรมค่ายนักศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมสำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลิตสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กระดับปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การดำเนินการของคณะครุศาสตร์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนทั้งด้านวิชาการ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน พร้อมกันนี้ ยังจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ กิจกรรมค่ายวิชาการ และเติมเต็มเนื้อหาด้านการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยคณะครุศาสตร์ได้จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ที่ให้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและเทคนิคการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์จึงได้จัด “โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา” โดยจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนฯ ในเขตพื้นที่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ เพื่อสนองพระบรมราโชบายฯ และเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และครู สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาขึ้น และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน