วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการถ่ายทอดความรู้สู่ นร.ประถม เปิดโลกทัศน์น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวัน

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดอบรมเปิดโลกทัศน์และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการ ถ่ายทอดความรู้นักเรียนประถมในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล ควบคู่พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้นักศึกษา ปูทางสู่การเป็นครูในอนาคต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปิดโลกทัศน์และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการ” ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยมี ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และการน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับการเป็นครูในอนาคต

ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายทางการศึกษาที่เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “ฐานกิจกรรมวิชาการที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายทางการศึกษา” แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน” ชมท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า จังหวัดพัทลุง และ โรงเรียนบ้านตันหยงโป จังหวัดสตูล รวม 90 คน ครูผู้สอน 15 คน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา 35 คน วิทยากร 5 คน และคณะทำงาน 5 คน