วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เปิดทดสอบความรู้สาขาช่างไฟฟ้าอาคาร โชว์ศักยภาพศูนย์ฝึกอบรมฯ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา จัดสอบประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โชว์ศักยภาพศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจหลักสูตรระยะสั้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

 ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการสอบประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคความสามารถ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและหน่วยทดสอบความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา โดยมีผู้เข้าทดสอบจำนวน 36 คน ซึ่งศูนย์ทดสอบ ฯ สามารถให้บริการวิชาการผู้สนใจในหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า และผู้เข้าร่วมทดสอบได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายและความเสี่ยงด้านไฟฟ้า และได้รับวุฒิบัตร ใบผ่านการทดสอบ บัตรประจำตัวและหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยังช่วยป้องกันอันตรายและความเสี่ยงด้านไฟฟ้าในระหว่างปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในภาพรวมและร่วมเป็นเครือข่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ด้าน ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง หัวหน้าศูนย์ ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันการประกอบอาชีพในสาขาช่างไฟฟ้า ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรอง ทั้งนี้ การรับรองข้างต้นโดยทั่วไปสามารถดำเนินการทดสอบโดยคณะกรรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานเครือข่ายที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการโดยคณะกรรมการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถทำได้จำกัด เนื่องจากมีบุคลากรน้อย ในขณะที่ผู้ต้องการรับการทดสอบมีจำนวนมากในสาขาอาชีพนี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ซึ่งมีบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา โดยปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มีความพร้อมทั้งสถานที่และบุคลากรในหลักสูตร ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและหน่วยทดสอบความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการอาชีพและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยจัดอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เป็นการสร้างมาตรฐานในสาขาอาชีพด้านไฟฟ้าและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้รับบริการอีกด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา โทร. 06-5056-9196 หรือ ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมฯ โทร. 08-1969-6617