วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ช่วยชุมชนยกระดับปลูกส้มจุกเชิงพาณิชย์-ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ อ.จะนะ ช่วยยกระดับปลูกส้มจุกเชิงพาณิชย์ ควบคู่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้ พร้อมให้คำแนะนำเลี้ยงสัตว์ต่อยอดเพิ่มมูลค่าในครัวเรือน หวังดึงศักยภาพชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร และ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเกษตรพอเพียงของดีมีสุข ในกิจกรรมที่ 9 ยกระดับการผลิตส้มจุกเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมที่ 10 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้ (เกษตรพหุวัฒนธรรม ตำบลแค และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

ทั้งนี้ กลุ่มชุมชนให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกเดิมและการขยายแปลงปลูก โดยผู้นำชุมชนได้แนะนำและเข้าสำรวจแปลงปลูกส้มจุกต่างๆ จำนวนกว่า 10 แปลง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุน รวมถึงการแปรรูปที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมต่อเนื่องจากนี้ต่อไปอีก โดยในส่วนของกิจกรรมการผลิตปุ๋ยนั้นมีกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจกว่า 20 ราย ซึ่งในการประชุมร่วมกันครั้งนี้ นางสาวซีหย๊ะ จันทอง นางสาวพิบูลย์ผล สุขวรรณโณ นางสาวชุติกาญจน์ บุญทองทอง และ นายเอนก ศรีชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบตำบลแค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ เข้าร่วมในการประชุมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเสริมรายได้จากที่เกษตรกรทำแบบเดิม มีการผลิตอยู่บ้าง โดยการแนะนำครั้งนี้เพื่อให้เกิดรายได้ร่วมกันของกลุ่ม มีการเติบโต ดึงศักยภาพของกลุ่มออกมาให้เกิดประโยชน์

นอกจากนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ยังแนะนำส่งเสริมในส่วนของการเลี้ยงสัตว์เพื่อต่อยอดการมีรายได้เสริมในแต่ละครัวเรือน โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตส้มจุก การผลิตปุ๋ย และการใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นมาจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด