วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตลูกชิ้นหมู และการทำน้ำพริกกากหมู เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรโดยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรโดยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ จังหวัดพัทลุง ณ อาคารปฏิบัติการและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ได้เข้าใจในกระบวนการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติ ในเรื่องการผลิตลูกชิ้นหมู และการทำน้ำพริกกากหมู และมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน