วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ผนึกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ขับเคลื่อนพัฒนาย่านเมืองเก่า

ทีมบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผนึกความร่วมมือภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม หารือแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาเมืองเก่าสงขลา เล็งเปิดตลาดวัฒนธรรมรูปแบบออนไลน์ หวังช่วยฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด-19 พร้อมทำเทศกาลหนังสั้นย่านเมืองเก่า และโครงการเพลงของพ่อ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดี ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนงานและการประกันคุณภาพ ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ และ อ.ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นำโดย นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ดร.จเร สุวรรณชาต รองนายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และ อาจารย์วุฒิชัย เพชรสุวรรณ กรรมการวิชาการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เพื่อร่วมประชุมหารือในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเมืองเก่าสงขลาในมิติต่าง ๆ โดยก่อนเริ่มการประชุม นายรังษี ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ของ ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง

ในการประชุมหารือครั้งนี้ ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง ได้กล่าวนโยบายในการบริหารว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านศิลปกรรมหลากหลายแขนง ทั้งทางด้านดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และการแสดง ซึ่งทางคณะฯ ยินดีอย่างยิ่งในการใช้ศักยภาพดังกล่าวเพื่อประยุกต์ใช้ศาสตร์ศิลปกรรมสู่การพัฒนาเมืองเก่าสงขลา

ด้าน ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์เล็งเห็นว่าพื้นที่เมืองเก่าสงขลา ถือเป็นพื้นที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยคณะศิลปกรรมได้มีการวางแผนในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลาอย่างต่อเนื่อง

ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ กล่าวว่า ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ยินดีอย่างยิ่งที่จะพัฒนาความร่วมมือกับทางภาคี ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ขณะที่ อ.ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพระราโชบาย “การพัฒนาตลาดวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา ในรูปแบบออนไลน์” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านการตลาดออนไลน์ และได้เรียนเชิญ อ.วุฒิชัย เพชรสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาในโครงการ

                โอกาสเดียวกันนี้ ที่ประชุมยังได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการในการร่วมพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในอนาคต เช่น โครงการ “หลาดสองเล” ตลาดวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่าในช่วงหลังวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยจะเน้นพัฒนาควบคู่กับตลาดรูปแบบออนไลน์ โครงการ Songkhla Little Filmmaker ซึ่งจะพัฒนาเป็นเทศกาลหนังสั้นของย่านเมืองเก่าสงขลา และโครงการเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้น ซึ่งทางภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม มีความยินดียิ่งที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จะมาร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อทำงานขับเคลื่อนนโยบายเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลกของยูเนสโก และพัฒนาเมืองเก่าสงขลาในมิติต่าง ๆ อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป