วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ ผนึกกำลัง 9 สถานศึกษา จ.กระบี่ สร้างความร่วมมือการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 – 14.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการวิชาการและการเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ อ.อาจารี นาโค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและดิจิทัลองค์กร รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อ.ดร.อัคนี ผิวหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต สื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 9 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.กระบี่ ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีผู้บริหาร ครู และพยานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วม มีดังนี้

1. เทศบาลเมืองกระบี่และโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

2. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

3. โรงเรียนเมืองกระบี่

4. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

5. โรงเรียนพนมเบญจา

6. โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง

7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

8. โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

9. โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีความประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพและพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันและสนับสนุนการเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ และผู้บริหารจากแต่ละสถานศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและชี้แนะแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา ฟิสิกส์ และเคมี ณ ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง