วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ขานรับพันธกิจ อว. จัดกิจกรรมบรรเทาสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ขานรับพันธกิจ อว. นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จัดกิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชุมชน ให้ผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมเพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับชุมชนในพื้นที่บริการของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ดูแลพื้นที่ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยมี ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงพื้นที่