วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา จัดอบรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์อัจฉริยะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านผู้ประกอบการท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านผู้ประกอบการท้องถิ่น มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชน ยกระดับภูมิปัญญาสู่สากล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 วิทยากรประกอบด้วย ดร.พงศ์ปณต พัสระ ภญ.อายุรภา ปริกสุวรรณ ดร.นารา กิตติเมธีกุล อาจารย์ลัดดาวัลย์ ชูช่วย และ ดร.พิริยะ อุไรวงค์ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ การให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น ทั้งที่เป็น non-degree และ degree ที่สามารถนำผลการเรียนเก็บสะสมไว้ในระบบคลังหน่วยกิตให้เหมาะสมกับกลุ่มช่วงวัย และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบ

นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตระหนักรู้ในความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นและรักถิ่นฐาน มีความรู้และทักษะต่าง ๆ และสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่นได้ และเพื่อพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเพิ่มมูลค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้