วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

คณะผู้บริหารทน.สงขลาร่วมกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าสะอ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา กำหนด จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ภายใต้โครงการ คนบ่อยาง ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจสุขภาพ โดยมีนายวิชากร บัวหอม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมฯ

ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ จาก ทพญ.นนทิพา เอกอุรุ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ และ น.ส.เปมิกา สุวรรณจินดา ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน พร้อมทั้งสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้กับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปาก สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเด็กก่อนวัยเรียนได้