วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

คณะครุฯ มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนศ.ครู หลักสูตร 4 ปี ก่อนออกฝึกสอน

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ก่อนออกปฏิบัติการสอน มุ่งส่งเสริมความเป็นครู ควบคู่ปลูกฝังแนวปฏิบัติที่ดี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่ 1-4 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มรภ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติที่ดีก่อนออกปฏิบัติการสอน จำนวน 4 รุ่น ในระหว่างวันที่ 5-6 และ 18-19 พฤษภาคม 2565

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาปฏิบัติการสอน ตลอดจนส่งเสริมความเป็นครู

 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “คณบดีพบลูก ๆ นักศึกษา” โดย ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ การบรรยายเรื่อง “การปฐมนิเทศกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (หลักสูตร 4 ปี)” วิทยากรโดย อาจารย์วรรณี กองพิธี รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพและการวางตนของครูฝึกสอน” วิทยากรโดย ผศ.อดุลย์ หวังจิ อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง การตรวจบุคลิกภาพ ความพร้อมก่อนออกฝึกฯ (รายกลุ่มห้องเรียนเป็นรายบุคคล) โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี ของคุรุสภา ที่กำหนดให้นักศึกษาครูต้องมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง