วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลาจัด”โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินหน้ายกระดับคุณภาพการ ศึกษาและ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนกว่า 60 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและ นักเรียนในโรงเรียนห่างไกล

เมื่อช่วงสายของวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีการจัดงานแถลงข่าว”โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน” ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน ผลิตสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนานักศึกษาครู ให้มีศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้ เตรียมพร้อมเป็นครูที่มีศักยภาพดีในอนาคตอีกด้วย

ผศ.คร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า “จากการดำเนินงานของคณะรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการอ่านการเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนทั้งด้านวิชาการ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน มีการจัดค่ายวิชาการ และเดิมเต็มเนื้อหาด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจนนำมาสู่ “โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน” ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนเพื่อสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน”

สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ มีจำนวน 62 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ของ จ.สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง แบ่งเป็น โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 44 โรงเรียน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน โดยในวันที่ 23 กรกฎาคม2565 จะมีพิธีเปิด “โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน” อย่างเป็นทางการ พร้อมปล่อยคาราวาน
รถตู้คณาจารย์ ครู นักศึกษาครู และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการยังโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 62โรงเรียน