วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองควนลัง

วันนี้ ( 24 ก.ค. 66) เวลา 10.00 น. นางจุฑารัตน์ สุวรรณกาญจน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองควนลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาฯ นำโดยนางสาวสุธาดา ช่วยทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนลัง เพื่อตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อให้การบริการสาธารณะด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาตามโครงการอาหารกลางวัน เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพื่อป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน