วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมความร่วมมือพัฒนาแผนงานวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้” (Learning City) ประจำปี 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565จากการที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้ดำเนินการแผนวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Hatyai Learning city) ในปีงบประมาณ 2563 และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้” (Learning City) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องจากปี 2563 และ 2564 โดยในวันนี้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มี ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่

ประชุมหาข้อสรุปในการนำเสนอแผนงานและโครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้” (Learning City) ประจำปี 2565 ภายใต้การดำเนินงานของแผนงานวิจัย เรื่องการวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปี 2565
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คือ

  1. เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเมื่องแห่งการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน (Learning City) โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายความรู้และวิทยาการในระดับพื้นที่
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาท้องถิ่น (Local Study) ที่นำไปสู่การสังเคราะห์เนื้อหาของท้องถิ่น (Local Literature) เกิดความร่วมมือทางสังคม ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการบริการในพื้นที่ นำไปสู่การยกระดับนิเวศการเรียนรู้ของเมือง (City Learning Ecology)
  3. เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) จากฐานความรู้ด้านการออกแบบเมือง (Urban Design) แบบมีส่วนร่วมของชุมชนไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม