วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

กองส่งเสริมการเกษตรอบจ.สงขลา จัดประชุมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในการดำเนินงานโครงการ ปี 2567

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แผนงานกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมได้กล่าวว่า ต้องชื่นชม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ได้ตั้งกองส่งเสริมการเกษตร ขึ้นมา ซึ่งทราบว่าเป็น อบจ.แรกของประเทศไทย ที่ตั้งกองส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้มีบทบาทหน้าที่ในการร่วม ดูแล พัฒนา ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีอยู่แล้วในจังหวัดสงขลา โดยได้มีการออกแบบการทำงานโดยใช้หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ เช่น หลักการมีส่วนร่วม การพัฒนาแบบองค์รวม มุ่งให้ชุมชนเข้มแข็งระเบิดจากภายใน ในส่วนของสงขลา มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 12.4 ของทั้งหมด หรือประมาณ 30,800 ล้านบาท มีเกษตรกร ประมาณ 136,790 ครัวเรือน และแรงงานเกษตร 777,838 คน มีพื้นที่เกษตรประมาณ 2.9 ล้านไร่  การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสงขลามีทั้งส่วนที่เป็นจุดแข็ง เช่น อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระ และพื้นที่ดอนทางตอนใต้ของจังหวัด มีสินค้าเกษตรหลากหลาย เป็นพื้นที่การค้าชายแดน มีสถาบันทางวิชาการจำนวนมาก มีเกษตรกรผู้นำหลากหลายสาขา ในขณะที่มีจุดอ่อนเรื่องการนำวิชาการองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และการยังขาดความสามารถในการจัดการสินค้าที่ครบห่วงโซ่การผลิต ในขณะที่มีโอกาสทางด้านการส่งออก ด้านการท่องเที่ยว ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารปลอดภัย แต่ต้องเผชิญอุปสรรคด้านผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก เป็นต้น และจากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 คือ รัฐบาลจะสร้างรายได้ในภาคการเกษตร โดยใช้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยจะต้องมีการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคการเกษตร การบูรณาการองค์ความรู้ การบริหารจัดการน้ำเกษตร การทำเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนต่อไร่ให้สูงขึ้น และการหาตลาดให้สินค้าเกษตรได้ขายในราคาที่เหมาะสม เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาการเกษตรของสงขลา จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ใช้จุดแข็งและโอกาสต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้ อันจะทำให้นำไปสู่หมุดหมาย สงขลามหานครการเกษตร

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตั้งกองส่งเสริมการเกษตร ขึ้นมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เพื่อให้เป็นกองที่มีบทบาทหน้าที่ในภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมการค้นหาศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการเกษตร และวางแผนการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสงขลาให้เหมาะสมกับภูมิสังคมพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการผลิตทางการเกษตร ที่เหมาะสมกับบริบทและอัตลักษณ์ของพื้นที่  โดยให้มีพันธกิจ ในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืช ปศุสัตว์และประมง แบบครบองค์รวม และครบวงจร พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกร ยุวเกษตร ผู้นำเกษตร กลุ่มเกษตรกร ชุมชนเกษตรและเครือข่าย   พัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงการเกษตรกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคการตลาด ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และอื่น ๆ

โดยในปีงบประมาณ 2567 กองส่งเสริมการเกษตร มีโครงการ ทั้งสิ้น 26  โครงการ ที่จะร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่ม เครือข่าย และเกษตรกร ในการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้  ซึ่งนับว่ากองส่งเสริมการเกษตร เป็นกองสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดสงขลา คือ ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรม ต่าง ๆ รวมถึงกิจการที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การเกษตรทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิต จนถึงผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา        เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงกำหนดให้มีการประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินงานโครงการปี 2567 ขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ 2567 แก่ภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของกองส่งเสริมการเกษตรกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 คน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อบต/เทศบาล หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงท่องเที่ยวฯ  สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในการจัดประชุม จะมีการร่วมให้ข้อคิดเห็นโดยการเสวนา และการเปิดเวทีการแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะได้รับข้อเสนอแนะที่ดีในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรของจังหวัดสงขลา และผู้มีส่วนได้เสียเกิดความร่วมมือที่ดีในการทำงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานตามภารกิจของกองต่อไป

ในการการประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินงานโครงการปี 2567 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีการให้นโยบาย โดย นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบรรยายพิเศษ นโยบายการส่งเสริมการเกษตร ของอบจ.สงขลา โดย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลาสงขลา การเสวนา กลุ่มโครงการ ส่งเสริมอาชีพการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง วิทยากร ได้แก่ นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี เกษตรจังหวัดสงขลา ผู้แทนด้านพืช นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ผู้แทนด้านปศุสัตว์นายเจริญ โอมณี ประมงจังหวัดสงขลา ผู้แทนด้านประมง นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ผู้แทนภาคประชาสังคมด้านเกษตรอินทรีย์ นายกำราบ พานทอง ผู้ประสานงานสภาทรัพยากรพันธุกรรมพื้นบ้านและเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ ผู้แทนภาคประชาสังคมด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ดำเนินรายการโดย ธัชธาวินท์ สะรุโณ ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร เสวนา กลุ่มโครงการ ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิทยากรนายวิชาญ ช่วยชูใจ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้แทนด้านการสื่อสารและท่องเที่ยวชุมชน นายวิโรจน์ เอี่ยมสุวรรณ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ผู้แทนด้านตลาดเกษตรชุมชน นายนิติธร จินดามณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนด้านการจัดงาน ส่งเสริมเกษตรท้องถิ่น นายพงศ์สวัส ยอดสุรางค์ ประธานบริษัทโอทอปไทยเพื่อสังคมจำกัด ผู้แทนด้าน OTOP ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้แทนด้านบริหารจัดการ ผู้ดำเนินรายการ  นางกชภัส สุทธิกรทวี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร เสวนา กลุ่มโครงการ พัฒนาเกษตรกร ชุมชนเกษตร และเครือข่าย วิทยากร นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ผู้แทนด้านพัฒนายุวเกษตร นายกรวิชญ์ มาระเสนา ประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา ผู้แทนด้านพัฒนา Young Smart Farmers นางสนธิยา ละอองสกุล เกษตรกรดีเด่นสาขา GAP ผู้แทนด้านพัฒนาอาสาสมัครเกษตร   นายสายัณห์ สวัสดิ์ยานนท์ นายกอบต.แดนสงวน ผู้แทน อบต. เทศบาลด้านพัฒนาชุมชนเกษตร  นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา ผู้แทนด้านพัฒนาเครือข่าย ผู้ดำเนินรายการ   ธัชธาวินท์ สะรุโณ ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร

รายชื่อโครงการปี 2567 กองส่งเสริมการเกษตร อบจ.สงขลา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา -การเลี้ยงปลาดุก-ขันโรง-ผึ้ง-ไก่ไข่-เห็ด  โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา -มะพร้าวน้ำหอม-กาแฟ-ทุเรียนบ้าน  โครงการส่งเสริมผลิตข้าวแบบอินทรีย์ฯ  โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสู่ความมั่งคงด้านอาหาร  โครงการสงขลาเมืองเกษตรอินทรีย์  โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  โครงการบูรณาการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  โครงการฟาร์มทะเล  โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรกรสูงวัย  โครงการ 1 อำเภอ 1 สมาร์ทฟาร์ม  โครงการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โครงการงานเกษตรแฟร์และ OTOP  โครงการตลาดเกษตร อบจ.  โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  โครงการจัดงานอัตลักษณ์สงขลาใต้  โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย ต่างๆ  โครงการส่งเสริมปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการเกษตร -อาสาสมัครเกษตร อบจ-ยุวเกษตรกร  โครงการหมอพืชชุมชน อบจ.สงขลา  โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรประมงท้องถิ่น  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรตามศาสตร์พระราชา  โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ิชายฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดสงขลา โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา