วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา นำ นศ. เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โคก หนอง นา โมเดล” ณ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปต่อยอดสู่การทำโคก หนอง นาโมเดล ต่อไป โดยมีนักศึกษาและบุคลากรของ มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน