วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

กลุ่มสนับสนุนจะนะ จะไม่ทน ยื่นขอความเป็นธรรม เห็นใจปัญหาปากท้อง ต้องเดินหน้าเมืองต้นแบบจะนะ เพื่ออนาคตลูกหลาน วอนทุกฝ่ายลงพื้นที่คุยกับชาวบ้านตัวจริง อย่าเชื่อข่าวบิดเบือน

เมื่อเวลา 16.20 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา มีกลุ่มประชาชนในนามเครือข่ายจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ประมาณ 150คน เข้ายื่นหนังสือต่อหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมอ่านแถลงการณ์ สรุปใจความสำคัญได้ว่า กลุ่มผู้สนับสนุนที่มีมากกว่า 3,000 คน ที่เป็นเครือข่ายจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของชาวจะนะในอนาคตข้างหน้า ย้ำว่าวันนี้ ปัญหาความยากจน ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก เป็นปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริง ทำให้ลูกหลานต้องว่างงาน อีกส่วนหนึ่งจำเป็นต้องเดินทางไกลไปประกอบอาชีพ ครอบครัวไม่เคยอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า

พร้อมให้ข้อมูลว่า เครือข่ายเชื่อมั่นว่าการทำงานอย่างหนักที่ผ่านมาประชาชนมากกว่าร้อยละ 80 เห็นด้วย แต่ไม่เป็นผู้มีปากมีเสียง เพราะต้องการเห็นการพัฒนาเกิดขึ้นจริง และพร้อมเดินหน้าไปกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่ฝ่ายต่อต้านในพื้นที่มีเพียงจำนวนน้อย ไม่เกินร้อยละ 10 แต่มีเสียงดังเพราะ NGOs, นักการเมืองและสื่อบางสำนัก เลือกข้าง และสื่อสารในสังคม เข้าไปผสมผสานกันทำให้ข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริง และจะทำให้ขาดโอการการพัฒนาในที่สุด พร้อมนี้ มีการเรียกร้อง 5 ข้อ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1.ให้กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นกลับมาพูดคุยกันในพื้นที่ โดยรัฐบาลมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคนกลางในการทำหน้าที่พูดคุยกันให้เข้าใจกันทุกฝ่าย เพื่อหาทางออกร่วมกันให้ได้

2.ให้การพัฒนาที่เป็นอยู่ดำเนินการต่อไปเพราะเป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.ให้ทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ตรงไปตรงมา อย่าบิดเบือน หรือ สร้างข้อมูลเท็จ เพื่อให้สังคมใหญ่เข้าใจผิด มองปัญหาที่เป็นจริง นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

4.เรียนเชิญกลุ่มการเมือง สื่อมวลชน รัฐบาล ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นแบบรอบด้าน หรือ ให้โอกาสกลุ่มคนเห็นด้วยได้มีเวทีการนำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งด้วย

5.ขอให้หยุดใช้เด็ก สตรีและคนชราเป็นเครื่องมือการทำงาน มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะนะ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
ทั้งหมดเป็นข้อเรียกร้องที่เครือข่าย ต้องการสื่อสารไปยังหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับกระแสข่าวที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และขอโอกาสให้รับฟัง ลงพื้นที่จริง เพื่อให้สัมผัสชีวิตละความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้อนาคตลูกหลานได้มีที่ยืนในสังคม เกิดการพัฒนาประเทศชาติต่อไป