วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“กฤษณพงศ์ สิทธิชัย” มรภ.สงขลา นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม กฤษณพงศ์ สิทธิชัย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายกฤษณพงศ์ สิทธิชัย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มรภ.สงขลา กล่าวถึงความรู้สึกต่อการได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ว่า การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อาจเป็นเพราะตนเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่เรียกว่าหัวใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนทุกความมุ่งมั่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือด้านกิจกรรม หากเราทำสิ่งใดก็ตามด้วยหัวใจผลที่ตามมามักคุ้มค่าเสมอ จุดเริ่มต้นแรกเพียงคิดว่าในฐานะนักศึกษาราชภัฏคนหนึ่ง จะสามารถทำประโยชน์อะไรได้บ้าง เพื่อตอบแทนคุณสถาบันซึ่งสร้างตนขึ้นมา  จึงได้พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านอย่างเข้าใจ เพื่อจะได้พัฒนาส่วนอื่น ๆ ต่อไป ตลอดจนบูรณาการความรู้และความถนัดในสาขาวิชาภาษาไทยมาร่วมด้วย จนเกิดเป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์อย่างโครงการผีเสื้อพระราชา (Butterfly Model) ซึ่งเป็นโครงการที่มีการนำศาสตร์พระราชาร่วมกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอันเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นพื้นฐานของเยาวชน ตลอดจนโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ตนคิดว่าจุดมุ่งหมายของรางวัลนี้ คือการสร้างขวัญและกำลังให้กับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่มีความมุมานะ มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี หมั่นพากเพียรประกอบคุณงามความดีอยู่สม่ำเสมอ ตลอดจนมีกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณประโยชน์ มีคุณภาพ แสดงออกถึงความมีคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผลิตผล “ราชภัฏ” คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน คำกล่าวนี้มีความหมายลึกซึ้งในจิตสำนึกของชาวราชภัฏทุกคน ตนภาคภูมิใจที่สุดในฐานะนักศึกษา มรภ.สงขลา และเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างและให้โอกาสเสมอมา ตนขอตั้งปณิธานว่าจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ประกอบสร้างคุณงามความดี ให้สมศักดิ์ศรีนักศึกษารางวัลพระราชทาน

ทั้งนี้ ความสำเร็จที่ได้รับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าอย่างรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานนั้น เกินความคิดของนักศึกษาคนหนึ่งอย่างยิ่ง หากจะฝากสารไปยังน้อง ๆนักศึกษาคนอื่น ๆ คงฝากให้ทุกคนลองจุดประกายความอยากในตนเอง คำว่าอยากในที่นี้คือ อยากที่จะคิด  อยากที่จะทำ และอยากที่จะสร้างประโยชน์แก่สถาบันและสังคม อย่ามองว่าทำไปแล้วตัวเราจะกำไรหรือขาดทุน เพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราทำทั้งหมดจะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบของผลกำไรอย่างแน่นอน ให้ยึดมั่นในคติประจำใจไว้ว่าสิ่งไหนดีจงทำ แล้วสิ่งที่ดีจะนำพาเราไปอยู่ท่ามกลางของคนดีและได้ร่วมทำสิ่งดี ๆ ต่อเนื่องตลอดไป

“ขอขอบพระคุณ มรภ.สงขลา ที่มอบโอกาสให้กระผมได้ทำหน้าที่ตอบแทนคุณสถาบันการศึกษาขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ธัญญพานิชย์ อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิราภา  คงเขียว รองอธิการบดี อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง คณะครุศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยและอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ทุกท่าน พี่ ๆ เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนานักศึกษา และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ครูนิกร ครูนทิตา ครูจิราวรรณ และ ครูกัลยา ขอบคุณทีมงานโครงการผีเสื้อพระราชา โครงการพี่สอนน้องให้อ่านเขียน

โครงการครูเพื่อศิษย์ โครงการตามพระบรมราโชวาท ชมรมช่อวรรณศิลป์ ต้นกล้าสภาปาริฉัตร ผู้นำเชียร์คณะครุศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนการเรียนและการทำงานในทุก ๆ ด้าน ขอขอบพระคุณทุกคนเบื้องหลัง ผมดีใจและภาคภูมิใจที่สุดในฐานะนักศึกษา มรภ.สงขลา และคงเป็นความภาคภูมิใจที่ผมได้ส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยที่สร้างและให้โอกาสผมเสมอมา” นายกฤษณพงศ์ กล่าวและว่า

  “ราชภัฏ” นามนี้คือศรีศักดิ์                     ลัญจกรแน่นหนักคือศักดิ์ศรี

คนของพระราชาปิ่นธานี                                         ข้าแผ่นดินถิ่นนี้ที่ภูมิใจ

                ผลิดอกช่อสวยสง่าปาริฉัตร                      งามเด่นชัดช่อความหวังพลังใหม่

ริ้วขาวแดงถักทอก่อสายใย                                        ขัดเกลาให้สมคำว่า “ข้าแผ่นดิน”