วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

กฟผ. – มรภ. นครศรีธรรมราช ร่วมปั้น Animator สร้างสรรค์สื่อพลังงาน คิกออฟ “EGAT Animation Awards 2021” สนามแรกที่ภาคใต้

กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมการสร้างสรรค์สื่อพลังงาน โครงการ EGAT Animation Awards 2021 ภาคใต้ มุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนสร้างสรรค์สื่ออย่างมีคุณค่า สร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและการตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการผลิตสื่อแอนิเมชัน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT Animation Awards 2021 ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้า : ความสุขยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด” โดยมี นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ จำนวนกว่า 80 คน
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลส่งผลให้การบริโภคข่าวสารของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ที่จะเป็น
นักสื่อสารมวลชนแห่งศตวรรษที่ 21 ในอนาคต โดยร่วมมือกับ กฟผ. จัดโครงการ EGAT Animation Awards 2021 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยพื้นที่ภาคใต้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นอย่างดี และหวังว่าเยาวชนจะสามารถต่อยอดความรู้และเทคนิคในการสร้างผลงานแอนิเมชัน พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขยายต่อสู่สังคม ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้มากยิ่งขึ้น

นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. กล่าวว่า โครงการนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันอย่างมีคุณค่า ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านมลภาวะทางอากาศ รวมทั้งเพิ่มเติมประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นและมีประโยชน์ในการประยุกต์สร้างสรรค์งานแอนิเมชันจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาของวงการอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล ให้สามารถผลิตสื่อด้วยความเชี่ยวชาญ มีจริยธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT Animation Awards 2021 ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้า : ความสุขยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด” พื้นที่ภาคใต้ มีผู้ส่งผลงานรอบแรกเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 50 ทีม โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจาก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อแอนิเมชันประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “ภารกิจ กฟผ. และการดูแลสิ่งแวดล้อม” โดย วิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, เรื่อง “จริยธรรมสำหรับคนทำสื่อ” โดย ดร.ชเนตตี ทินนาม อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เรื่อง “เทคนิคการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์” (Story Telling Technique) โดย อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์นานาชาติ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การสร้างสรรค์แอนิเมชันภายใต้ข้อจำกัด” โดยคณะทำงานพีเอ็นโปรดักชั่น และเรื่อง “แอนิเมชันกับการสร้างสรรค์สังคม” โดย คุณรัฐ จำปามูล ผู้ผลิตแอนิเมชันเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 2 – 4 กันยายน 2564